જનજાતિ દીઠ અક્ષરજ્ઞાન ધરાવતી વ્યક્તિઓની સંખ્યા


જનજાતિ દીઠ અક્ષરજ્ઞાન ધરાવતી વ્યક્તિઓની સંખ્યા-૨૦૧૧

અનુ. નં.જનજાતિઅક્ષરજ્ઞાન ધરાવતી કુલ વસતિઅક્ષરજ્ઞાન ધરાવતા પુરુષોઅક્ષરજ્ઞાન ધરાવતી સ્ત્રીઓ
૧.બરડા૪૬૮૨૯૦૧૭૮
૨.બાવચા૨,૩૮૦૧,૪૦૭૯૭૩
૩.ભરવાડ૪૬૫૨૯૯૧૬૬
૪.ભીલ૧૨,૨૫,૦૯૮૭,૯૯,૧૨૦૪,૨૫,૯૭૮
૫.ચારણ૬૦૯૩૯૯૨૧૦
૬.ચૌધરી૧,૫૫,૦૦૮૮૮,૫૩૭૬૬,૪૭૧
૭.ચૌધરા૩,૫૯૪૨,૦૭૭૧,૫૧૭
૮.ધાણકા૧,૧૨,૯૫૮૭૩,૭૩૩૩૯,૨૨૫
૯.ઘોડિયા૩,૯૪,૯૮૭૨,૨૨,૨૮૩૧,૭૨,૭૦૪
૧૦.હળપતિ૨,૪૩,૨૫૨૧,૪૫,૩૬૧૯૭,૮૯૧
૧૧.ગામિત૧,૬૧,૬૮૦૯૩,૮૦૦૬૭,૮૮૦
૧૨.ગોંડ૯૦૨૫૫૪૩૪૮
૧૩.કાથોડી૧,૧૧૪૭૧૯૩૯૫
૧૪.કોંકણા૧,૪૧,૬૨૭૮૬,૩૮૫૫૫,૨૪૨
૧૫.કોળી૧૯,૩૮૬૧૪,૯૦૭૪,૪૭૯
૧૬.કોળીઢોર૧૫,૫૩૩૯,૬૫૩૫,૮૮૦
૧૭.કુણબી૨૨,૨૧૨૧૩,૧૪૫૯,૦૬૭
૧૮.નાયકડા૧,૧૫,૦૭૪૭૪,૯૬૪૪૦,૧૧૦
૧૯.પઢાર૫,૫૬૫૩,૯૪૭૧,૬૧૮
૨૦પારાધી૨,૨૦૫૧,૫૦૨૭૦૩
૨૧.પારઘી૧,૩૦૭૮૦૬૫૦૧
૨૨.પટેલિયા૫૭,૦૩૬૩૬,૫૨૩૨૦,૫૧૩
૨૩.પોમલા૩૮૯૨૩૪૧૫૫
૨૪.રબારી૪,૭૩૩૨,૯૯૬૧,૭૩૭
૨૫.રાઠવા૧,૬૦,૮૩૧૧,૧૨,૧૦૩૪૮,૭૨૮
૨૬.સીદ્દી૪,૨૪૨૨,૫૮૩૧,૬૫૯
૨૭.વાઘરી૩,૩૬૭૨,૩૫૮૧,૦૦૯
૨૮.વારલી૬૪,૭૧૦૪૨,૦૬૮૨૨,૬૪૨
૨૯.વિટોલિયા૬,૭૯૬૩,૮૮૨૨,૯૧૪
૩૦.અન્ય જનજાતિઓ૧૬,૩૭૦૧૦,૪૫૯૫,૯૧૧
  તમામ અનુસૂચિત જનજાતિઓ ૨૯,૪૩,૮૯૮ ૧૮,૪૭,૦૯૪ ૧૦,૯૬,૮૦૪
સંબંધિત કડીઓ