તાલીમનું સમયપત્રક


આ સમયપત્રકમાં આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે યોજાયેલ તાલીમશિબિર અને પ્રાદેશિક કક્ષાએ તેમની ભાગીદારી સંસ્થા વિશે માહિતી મેળવી શકશો..

Quick Gance