પ્રકાશનો


અનુસૂચિત જનજાતિ અંગેના વિવિધ પાસાઓની જાણકારી આપતા પુસ્તકો, અહેવાલો અને સામયિકનું પ્રકાશન આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્રની મહત્વની કામગીરી છે. કેન્દ્રે હાલ સુધીમાં અનુસૂચિત જનજાતિના વિકાસ કાર્યક્રમોને લગતી પુસ્તિકાઓ, કાર્યોજન, માહિતીપત્રકો તથા આંકડાકીય માહિતી અંગેના 40 કરતા પણ વધારે પ્રકાશનો કર્યા છે. આ પ્રકાશન કેન્દ્ર દ્વારા થયેલા અભ્યાસ પર આધારિત છે.

From A - F Showing 1-5 of 14
 • Adivasi Lok Sangeet
  (Guj.) 1983
  Ravji Patel, Geet Sanchay, VimalShah, Dr.S.S. Solanki, I Raval
  Rs. 150
 • Adivasi Shtrio ma navi Technology no uday ane Prabhav
  (Guj.) 1989
  Arun B. Patel
  Rs. 150
 • Adivasi Vikas Darshan
  (Guj.) 2009
  Vidhyut Joshi
  Rs. 150
 • Adivasio na Prashno
  (Guj.) 1964
  Edt. Vimal Shah
  Rs. 150
 • Amdavad Shaher ma Mahila Bhikshuko ni Samasya
  (Guj.) 1992
  Musta Ali Masvi
  Rs. 150
 • Bal Uchher no samaj shashtriya Abhyas
  (Guj.) 1983
  Dr.S.S. Solanki, Dr. Aasha Solanki
  Rs. 150
 • Bhili-Gujarati Shabdavali (Garasia Swarup)
  (Guj.) 1965
  Shantibhai Aacharya
  Rs. 150
 • Block Level Planning for Full Employment (Sagbara)
  (Eng.) 1980
  R.B. Lal, Bharati Desai
  Rs. 150
 • Chaudhario ane Chaudhari Shabdavali
  (Guj.) 1969
  Shantibhai Aacharya
  Rs. 150
 • Dakshin Gujarat nu sadu vana bandhani karya
  (Guj.) 1979
  Haku Shah
  Rs. 150
 • Dhodiya jati na gavata Lagna geeto
  (Guj.) 1987
  Edt. Sidhraj Solanki
  Rs. 150
 • Dubla na Lok Geeto
  (Guj.) 1979
  Dr. T.B. Naik
  Rs. 150
 • Dungi Warlis
  1987
  Gurish pandya
  Rs. 150
 • From Farm to Factory
  (Eng.)1992
  Rs. 150
From G - N Showing 1-5 of 16
 • Ghatak Kashaea Purna Rojgari Aayojan(Sagbara)
  (Guj.) 1982
  R.B.Lal, Bhartiben Desai
  Rs. 150
 • Gujarat ke Adivasi
  (Hindi) 1968
  Vimal Shah
  Rs. 150
 • Gujarat na Adivasi laghu vistaro nu aayojan
  (Guj.) 1987
  Dr. T.B. Naik
  Rs. 150
 • Gujarat na Adivasio
  (Guj.-Hindi) 1966
  Vimal Shah
  Rs. 150
 • Gujarat na Adivasio ni Arth Vyavastha
  (Guj.) 1983
  Musta Ali Masvi
  Rs. 150
 • Gujarat na Dublao
  (Guj.) 1966
  P.G. Shah
  Rs. 150
 • Gujarat ni Atipachhat Anusuchit jatio No Sanksipt Parichay
  (Guj.) 1991
  Kantilal Makvana
  Rs. 150
 • Gujarat ni Panch Pachhat Jationo Parichay
  (Guj.) 1988
  Edt. Dr.T.B. Naik, M. Ali Masvi
  Rs. 150
 • Guj. Rajya ma Vasta Chuta Chavaya Adivasio no Samajik Arthik Abhyas ne te mate nu Aayojan
  (Guj.)
  Dr.T.B.Naik, Dilip Parmar, Chandrakant Upadhyaya
  Rs. 150
 • Gujarati - Bhili Vatchit (Garasia Swarup)
  (Guj.) 1967
  Shantibhai Aacharya
  Rs. 150
 • Gujrat ni Anusuchit Janjatio ni U.B.Ashramshalao 1993
  1996
  Edt.Dr.T.B.Naik
  Rs. 150
 • Harakhi (Chaudhari jati ma samuhik devpuja nu swarup)
  (Guj.) 2002
   Dr. Arvind J. Bhatt
  Rs. 150
 • Indebtedness And Land Alienation among the Tribles of Dadranagar Haveli (U.T)
  (Eng.) 1993
   G. P. Pandya
  Rs. 150
 • Khadi ane Gramodhyog dvara Garibi Nivaran
  (Guj.) 1988
  Edt. Dr.T.B. Naik, M. Ali Masvi
  Rs. 150
 • Mogra Dev-Tribal Crocodile God
  (Eng.) 1971
  Eberhard Fischer, Haku Shah
  Rs. 150
 • Nokariyat Adivasi Mahilao : Prajatiy Olakh ane Parivartan na Padkaro
  (Guj.) 1996
  Bela Thakar
  Rs. 150
From O - Z Showing 1-5 of 11
 • Pachhat Vargo vishe be Manano
  (Guj.) 1979
  Edt. Dr. T.B. Naik, Co.Edt. Dr. S.S. Solanki
  Rs. 150
 • Pashupalan no Samaj Manav Shashtriya Abhyas
  (Guj.) 1981
  Dr. S.S. Solanki, Dr. Aasha Solanki
  Rs. 150
 • Primitive tribes of Gujarat
  (Eng.) 2010
  Dr. C.B. Upadhyaya, Dr.R.R.Pancholi
  Rs. 150
 • Sagai no Abhyas : Ketlak Suzavo
  (Guj.) 1981
  Dr. T.B. Naik
  Rs. 150
 • Samuh Shradh
  (Guj.) 1966
  Vimal Shah, Ramesh Shroff Ane Haku Shah
  Rs. 150
 • Santhal Adivasio
  (Guj.) 1981
  Edt.Dr.T.B. Naik, Dr.S.S. Solanki
  Rs. 150
 • The Kathodis Of Gujarat
  (Guj.) 1987
  Mustali Maswi, Gurish Pandya
  Rs. 150
 • The Saharias
  (Eng.) 1984
  Dr. T. B. Naik
  Rs. 150
 • The Sidis of Gujarat
  (Eng.)
  Dr.T. B. Naik, G. P. Pandya
  Rs. 150
 • Tribal Achivement in India 2010
  2010
  Dr. O. P. Joshi
  Rs. 150
 • Vetra Ne Khambha :Memorials for the Dead
  (Eng.) 1973
  Eberhard Fischer, Haku Shah
  Rs. 150