શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
FacebookTwitterYoutube
 • Vivid visuals of tribal
  life, culture and art
 • Awareness about
  Family Welfare Programmes
 • Understanding the
  Tribal Anthropology

આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્રમાં આપને આવકાર છે


આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્રની સ્થાપના અમદાવાદમાં સને 1962માં થઈ હતી. આ સંસ્થા રાજ્યના આદિજાતિ સમુદાયો સંબંધિત સંશોધનો હાથ ધરે છે. હાલમાં રાજ્યમાં 25 જનજાતિઓ વસે છે, જેમાં 5 ગુજરાતના આદિમજૂથ (Primitive Tribe Groups)નો પણ સમાવેશ થાય છે. 1920માં મહાત્મા ગાંધી સ્થાપિત અને ગાંધીવિચાર આધારિત ગ્રામાભિમુખ, અહિંસક અને સંપોષિત સમાજરચના માટે કામ કરી રહેલી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ (જે એક વિશ્વવિદ્યાલય પણ છે)નો જ એક હિસ્સો છે. સંસ્થાની સ્વાયત્તતા તેની એક વિશેષતા છે.

અન્વેષણ અને શોધો

Tribal

આદિવાસી સંસ્કૃતિઓ

Tribal Cultures
અનુસૂચિત જનજાતિઓ રાજ્યમાં પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારના તાલુકાઓમાં સઘન રીતે વસવાટ કરે છે. પરંતુ રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં વધતા ઓછા અંશે તે જોવા મળે છે.

Photo Gallery


મહાનુભાવો


 • શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  માનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ
  વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રમણલાલ પાટકર ([ciplresval:home_state_min_name])
  શ્રી રમણલાલ પાટકર
  માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
  આદિજાતિ વિકાસ
  વિભાગ,
  ગુજરાત
 • ડૉ. ચંદ્રકાન્ત ઉપાધ્યાય
  ડૉ. ચંદ્રકાન્ત ઉપાધ્યાય
  નિયામક ,
  ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
  ગુજરાત
 • ડૉ. અનામિક શાહ
  ડૉ. અનામિક શાહ
  વાઇસ ચાન્સેલર,
  ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
  ગુજરાત

તાજા સમાચાર


Tribal