શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
 • Vivid visuals of tribal
  life, culture and art
 • Awareness about
  Family Welfare Programmes
 • Understanding the
  Tribal Anthropology

ગુજરાત આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ સોસાયટીમાં આપને આવકાર છે


ગુજરાત આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ સોસાયટીની સ્થાપના અમદાવાદમાં સને 1962માં થઈ હતી. આ સંસ્થા રાજ્યના આદિજાતિ સમુદાયો સંબંધિત સંશોધનો હાથ ધરે છે. હાલમાં રાજ્યમાં 25 જનજાતિઓ વસે છે, જેમાં 5 ગુજરાતના આદિમજૂથ (Primitive Tribe Groups)નો પણ સમાવેશ થાય છે. 1920માં મહાત્મા ગાંધી સ્થાપિત અને ગાંધીવિચાર આધારિત ગ્રામાભિમુખ, અહિંસક અને સંપોષિત સમાજરચના માટે કામ કરી રહેલી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ (જે એક વિશ્વવિદ્યાલય પણ છે)નો જ એક હિસ્સો હતી. જે અત્યારે ગાંધીનગર બિરસામુંડા ભવન ખાતે કાર્યરત છે.

અન્વેષણ અને શોધો

Tribal

આદિવાસી સંસ્કૃતિઓ

Tribal Cultures
અનુસૂચિત જનજાતિઓ રાજ્યમાં પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારના તાલુકાઓમાં સઘન રીતે વસવાટ કરે છે. પરંતુ રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં વધતા ઓછા અંશે તે જોવા મળે છે.

Photo Gallery


મહાનુભાવો


 • શ્રી નરેશભાઇ પટેલ
  શ્રી નરેશભાઇ પટેલ
  માનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ
  વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રીમતી નિમિષાબેન સુથાર ([ciplresval:home_state_min_name])
  શ્રીમતી નિમિષાબેન સુથાર
  માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
  આદિજાતિ વિકાસ
  વિભાગ,
  ગુજરાત
 • ડો.એસ મુરલી કૃષ્ણા
  ડો.એસ મુરલી કૃષ્ણા,
  (આઈ.એ.એસ)
  સચિવશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  અને જી.ટી.આર.ટી.એસ.
  ના અધ્યક્ષશ્રી,
  ગુજરાત
 • શ્રી દિલીપકુમાર રાણા(આઈ.એ.એસ)
  શ્રી દિલીપકુમાર રાણા
  (આઈ.એ.એસ)
  કાર્યપાલક નિયામકશ્રી,
  ગુજરાત આદિવાસી સંસોધન
  અને તાલીમ સોસાયટી,
  ગુજરાત

તાજા સમાચાર


Tribal