જિલ્લાદીઠ વસતિ


trti

આદિવાસીઓની જિલ્લા દીઠ વસતિ, ૨૦૧૧

અનુ. નં.જિલ્લાનું નામકુલ વસતિઅનુસૂચિત જનજાતિની વસતિ
૧.અમદાવાદ૭૨,૧૪,૨૨૫૮૯,૧૩૮
૨.અમરેલી૧૫,૧૪,૧૯૦૭,૩૨૨
૩.આણંદ૨૦,૯૨,૭૪૫૨૪,૮૨૪
૪.બનાસકાંઠા૩૧,૨૦,૫૦૬૨,૮૪,૧૫૫
૫.ભરૂચ૧૫,૫૧,૦૧૯૪,૮૮,૧૯૪
૬.ભાવનગર૨૮,૮૦,૩૬૫૯,૧૧૦
૭.દાહોદ૨૧,૨૭,૦૮૬૧૫,૮૦,૮૫૦
૮.ગાંધીનગર૧૩,૯૧,૭૫૩૧૮,૨૦૪
૯.જામનગર૨૧,૬૦,૧૧૯૨૪,૧૮૭
૧૦.જૂનાગઢ૨૭,૪૩,૦૮૨૫૫,૫૭૧
૧૧.કચ્છ૨૦,૯૨,૩૭૧૨૪,૨૨૮
૧૨.ખેડા૨૨,૯૯,૮૮૫૪૦,૩૩૬
૧૩.મહેસાણા૨૦,૩૫,૦૬૪૯,૩૯૨
૧૪.નર્મદા૫,૯૦,૨૯૭૪,૮૧,૩૯૨
૧૫.નવસારી૧૩,૨૯,૬૭૨૬,૩૯,૬૫૯
૧૬.પંચમહાલ૨૩,૯૦,૭૭૬૭,૨૧,૬૦૪
૧૭.પાટણ૧૩,૪૩,૭૩૪૧૩,૩૦૩
૧૮.પોરબંદર૫,૮૫,૪૪૯૧૩,૦૩૯
૧૯.રાજકોટ૩૮,૦૪,૫૫૮૨૪,૦૧૭
૨૦.સાબરકાંઠા૨૪,૨૮,૫૮૯૫,૪૨,૧૫૬
૨૧.સુરત૬૦,૮૧,૩૨૨૮,૫૬,૯૫૨
૨૨.સુરેન્દ્રનગર૧૭,૫૬,૨૬૮૨૧,૪૫૩
૨૩.તાપી૮,૦૭,૦૨૨૬,૭૯,૩૨૦
૨૪.ડાંગ૨,૨૮,૨૯૧૨,૧૬,૦૭૩
૨૫.વડોદરા૪૧,૬૫,૬૨૬૧૧,૪૯,૯૦૧
૨૬.વલસાડ૧૭,૦૫,૬૭૮૯,૦૨,૭૯૪
  ગુજરાત રાજ્ય ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ ૮૯,૧૭,૧૭૪
સંબંધિત કડીઓ