આદિવાસી સલાહકાર સમિતિ


અનું. નં. નામ અને સરનામું
૧. ડૉ. અનામિક શાહ, કુલનાયક
૨. સચિવ, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગર
૩. કમિશ્નર, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગર
૪. નિયામક, અનુસૂચિત જનજાતિઓનું રાષ્ટ્રીય પંચ
૫. શ્રી માઇકલ મઝગાંવકર, જિ. નર્મદા
૬. શ્રી અરવિંદ દેસાઈ, બારડોલી
૭. ડૉ. વિદ્યુત જોષી
૮. શ્રી દાયસંગ કટારા
૯. ભાષા, કાર્યપાલક નિયામક, તેજગઢ
૧૦. ડૉ. ચંદ્રકાન્ત ઉપાધ્યાય, નિયામક, આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર
૧૧. ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી, કુલસચિવ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
સંબંધિત કડીઓ